В света на съвременните работещите хора успехът е нещо, което все по-често се приписва на екипа, отколкото на индивидуалното представяне на даден служител. Екипът е много повече от една група служители, обединени от една обща задача или от чисто административното разпределение в йерархията на компанията. В добре развитите екипи хората сa сработени, те могат да разчитат един на друг, за да свършат качествено работата си. Но има ли критерии, които да ви покажат, че сте част от екип, който не върви в правилната посока? Най-сигурни тук са наблюденията ви върху възникващите конфликтни ситуации, мноментите на неуспех или на липса на координация при изпълнението на възложените задачи. Ето няколко съвета, които ще помогнат на екипа ви да повиши ефективността си:

 • Дефинирайте роли, съобразени със силните страни на всеки един от членовете на екипа.
 • Фокусирайте се върху заложените цели и задачи. Личната ангажираност на всеки един служител е от съществено значение за постигането на набелязаните цели.
 • Изяснете начина за вземане на решения – дали лидерът прави решението или то ще бъде взето вследствие на допитване до всеки един от служиителите в екипа. Това ще намали вероятността от възникване на конфликт в ситуация, изискваща вземане на решения.
 • Организирайте кратки срещи, на които да предоставяте ясна обратна връзка помежду си. Така ще добиете ясна представа докъде сте стигнали, къде имате очаквания прогрес и къде е нужно да наблегнете, за да разрешите възникнали проблеми или затруднения при изпълнението на възложените задачи.
 • Дайте възможност на всеки един от членовете на екипа да изкаже конструктивна критика по отношение на работния процес и неговата организация. Бъдете отворени към предложенията на вашите колеги, разглеждайте и обсъждайте идеите, които считате, че биха довели до оптимизация на време или ресурси при изпълнението на възложените ви задачи.
 • Привличайте нови таланти. Точно както процесите понякога се нуждаят от подобрение, така и екипът може да се развие и подобри ефективността си с появата на нов кадър.
 • Изградете системи за възнаграждение, базирани на екипното представяне. Наблягането на индивидуални награди може да създаде впечатление за субективно отношение на ръководството към избраните служители. Ето защо е добре да се заложи на комбинация от отборно-базирани и когато някой колега очевидно е изпъкнал сред колектива - индивидуални награди.
 • Създайте вътрешна за екипа среда за обучение. Обърнете внимание на развитието на екипа чрез обучение, базирано най-вече на допуснатите в близкото минало грешки.
 • Акцентирайте върху колективното мислене. Когато има ясно заложена мисия, това провокира екипите да се придържат към нейната реализация, обединени от една обща цел, служителите на различните организации представят по-добри резултати, тъй като те се виждат отвъд индивидуалната им рутинна натовареност и започват да се чувстват, че работят за по-висока цел.

Всичко това би намерило приложение и би донесло своите позитиви за екипа при едно особено важно условие, а именно наличието на амбиция и желание у членовете му да бъдат част от нещо по-голямо от организационна едниница. От готовността на отделния служутел да отдели време за постигне на колективност при извършването на възложените задачи. При разбирането, че различието на индивите от тази група не само могат да бъдат предпоставка за възникване на конфликтни ситуации, а нещо значимо повече – основа за изграждане на перспективи от много, дори често противоречащи си гледни точки по даден въпрос в търсенето на оптимално решение на даден проблем. Неуспехът или успехът на даден екип като такъв се крие във всеки един от неговите членове:

 • в критичния поглед и отхвърлянето позицията на другия или в желанието за сътрудничество;
 • в липсата на вътрешна комуникация или в усилията за обсъждане и навременно решаване на възникналите междуличностни проблеми;
 • в концентрацията единствено върху собствените задачи или в откритата взаимопомощ...

Ключът за постигането и изразстването на един екип се крие във всеки един от нас, като част от такъв. В нашата лична позиция, в нашето отношение и най-вече в нашето желание и готовност да помогнем за изгражадането на отношения, надхвърлящи чисто оперативните задължения за деня, прерастващи в идеята за сътрудничесто към постигането на желаната цел с по-висока ефективност и резултатност.


Автор текст: Диди Велева